top of page
  • Writer's pictureMavrik ben Zevulun

God's promises once again hidden by the corrupt translators that serve satan!

Original Hebrew text:

ישׁעיהו 65:1 נדרשׁתי ללוא שׁאלו נמצאתי ללא בקשׁני אמרתי הנני הנני אל־גוי לא־קרא בשׁמי׃

ישׁעיהו 65:2 פרשׂתי ידי כל־היום אל־עם סורר ההלכים הדרך לא־טוב אחר מחשׁבתיהם׃

ישׁעיהו 65:3 העם המכעיסים אותי על־פני תמיד זבחים בגנות ומקטרים על־הלבנים׃

ישׁעיהו 65:4 הישׁבים בקברים ובנצורים ילינו האכלים בשׂר החזיר ופרק פגלים כליהם׃

ישׁעיהו 65:5 האמרים קרב אליך אל־תגשׁ־בי כי קדשׁתיך אלה עשׁן באפי אשׁ יקדת כל־היום׃

ישׁעיהו 65:6 הנה כתובה לפני לא אחשׂה כי אם־שׁלמתי ושׁלמתי על־חיקם׃

ישׁעיהו 65:7 עונתיכם ועונת אבותיכם יחדו אמר יהוה אשׁר קטרו על־ההרים ועל־הגבעות חרפוני ומדתי פעלתם ראשׁנה על־חיקם׃

ישׁעיהו 65:8 כה אמר יהוה כאשׁר ימצא התירושׁ באשׁכול ואמר אל־תשׁחיתהו כי ברכה בו כן אעשׂה למען עבדי לבלתי השׁחית הכל׃

ישׁעיהו 65:9 והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורשׁ הרי וירשׁוה בחירי ועבדי ישׁכנו־שׁמה׃

ישׁעיהו 65:10 והיה השׁרון לנוה־צאן ועמק עכור לרבץ בקר לעמי אשׁר דרשׁוני׃

ישׁעיהו 65:11 ואתם עזבי יהוה השׁכחים את־הר קדשׁי הערכים לגד שׁלחן והממלאים למני ממסך׃

ישׁעיהו 65:12 ומניתי אתכם לחרב וכלכם לטבח תכרעו יען קראתי ולא עניתם דברתי ולא שׁמעתם ותעשׂו הרע בעיני ובאשׁר

לא־חפצתי בחרתם׃

ישׁעיהו 65:13 לכן כה־אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישׁתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישׂמחו ואתם תבשׁו׃

ישׁעיהו 65:14 הנה עבדי ירנו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב ומשׁבר רוח תילילו׃

ישׁעיהו 65:15 והנחתם שׁמכם לשׁבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שׁם אחר׃

ישׁעיהו 65:16 אשׁר המתברך בארץ יתברך באלהי אמן והנשׁבע בארץ ישׁבע באלהי אמן כי נשׁכחו הצרות הראשׁנות וכי נסתרו

מעיני׃

ישׁעיהו 65:17 כי־הנני בורא שׁמים חדשׁים וארץ חדשׁה ולא תזכרנה הראשׁנות ולא תעלינה על־לב׃

ישׁעיהו 65:18 כי־אם־שׂישׂו וגילו עדי־עד אשׁר אני בורא כי הנני בורא את־ירושׁלם גילה ועמה משׂושׂ׃

ישׁעיהו 65:19 וגלתי בירושׁלם ושׂשׂתי בעמי ולא־ישׁמע בה עוד קול בכי וקול זעקה׃

ישׁעיהו 65:20 לא־יהיה משׁם עוד עול ימים וזקן אשׁר לא־ימלא את־ימיו כי הנער בן־מאה שׁנה ימות והחוטא בן־מאה שׁנה יקלל׃

ישׁעיהו 65:21 ובנו בתים וישׁבו ונטעו כרמים ואכלו פרים׃

ישׁעיהו 65:22 לא יבנו ואחר ישׁב לא יטעו ואחר יאכל כי־כימי העץ ימי עמי ומעשׂה ידיהם יבלו בחירי׃

ישׁעיהו 65:23 לא ייגעו לריק ולא ילדו לבהלה כי זרע ברוכי יהוה המה וצאצאיהם אתם׃

ישׁעיהו 65:24 והיה טרם־יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשׁמע׃

ישׁעיהו 65:25 זאב וטלה ירעו כאחד ואריה כבקר יאכל־תבן ונחשׁ עפר לחמו לא־ירעו ולא־ישׁחיתו בכל־הר קדשׁי אמר יהוה׃

Literal translation of the Hebrew text:

Yeshayahu 65

1 I sought to not ask, I came forth not seeking out, I said, "I AM here, I AM here", to the tribe(nation, gentile) that did not call on My Name

2 I spread(stretch out) My hand all the day to the rebellious nation(people) that does not go on the right(good) way after their own imaginings(idols, false gods implied)

3 The nation(people) who anger Me, before Me always sacrifice in condemnation upon the white bricks

4 Those who sit(dwell, settle) in the tombs(graves) and guards(keepers, watchers) that sleep, those who eat the flesh of swine and a mash(fragmented, broken up food) prepared in their unclean(abominable) vessels

5 Those who say come near to me(as in join me) because in me you sanctify yourselves, these are smoke from My nose, a fire that burns all day

6 Here is written before Me, I will not keep silent as when I paid and I paid from within

7 Your sin and your father's sin likewise says YHVH who burn sacrifices upon the mountains and upon the hills I will expose and I will measure their reward(recompense) first upon their lap(old Hebrew saying meaning they would pay for their own sin)

8 Thus says YHVH, when He finds the pressed grapes in the bunch and says to it, "you will corrupt it(the bunch implied)", for a blessing in it will I do for the sake of My servant to not corrupt everything

9 and I took out of Yakov a seed and from Yehudah an Heir, My mountain and inheritance of My chosen One and My servant, We will dwell there

10 and there was the plain(Sharon) a home for the flock and a troubled valley(valley of Achor) to rest in for the cattle to My people who sought Me

11 and you who have left YHVH, who forgot My holy mountain, who set a table for the troops and who fill them to the brim with mixed drink

12 and I appointed them to the sword and all of them to the slaughter to bend and heed My call and not to answer My word and not hear them and to do the evil in My eyes and in which I did not delight in their choice

13 to them says my Lord YHVH, "behold, My servant shall eat and you shall hunger, behold My servant shall drink and you shall thirst, behold My servant will rejoice and you shall be ashamed,

14 behold My servant will cry out from a good heart and you will cry from a grieving heart and from a broken spirit you will wail

15 You put Your Name on them on oath, to Your chosen and they killed You my Lord YHVH and His servants shall be called by another name

16 he who is blessed in the earth will be blessed in my God, so be it(amen) and he who sevens(swears an oath) in the earth sevens in my God, so be it(amen), whoever forgets their first(past) troubles(distress, tribulation) will also be hidden from My eyes

17 because I AM the Creator of new heavens and a new earth and you will not remember the first ones and they will not come up in your heart

18 as with joy and eternal rejoicing while that I AM the Creator, that I AM the Creator of a rejoicing Yerushalem and a people of My joy

19 and I rejoice in Yerushalem and I enjoy My people and there will be not heard a voice in her any more a voice of crying

20 There will no more be a yoke(burden) of days(time) nor a beard(old man implied) who will not fulfil his days because the boy, a son of a hundred years(a hundred years old) will die and the sinner, the son of a hundred years shall curse

21 and they built houses and dwelt in them and they planted vineyards and ate their fruit

22 they will not build and after will sit down and they will not plant and after will eat because the days of the tree will be the days of My people and the work of their hands will wear out My chosen

23 they shall not work in vain and not bear(children) in panic(terror) because the seed are the blessed of YHVH and their descendants

24 and it will be while they are yet calling and I AM will hear, while they are yet speaking and I AM will hear

25 the wolf and the lamb will graze as one and the lion like the ox will eat hay and a snake(serpent) of the dust fought not nor corrupted in all my holy mountain says YHVH

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Yeshayahu(Isaiah) chapter 11

Original Hebrew text: ישׁעיהו 11:1 ויצא חטר מגזע ישׁי ונצר משׁרשׁיו יפרה׃ ישׁעיהו 11:2 ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה׃ ישׁעיהו 11:3 והריחו ביראת יהוה ולא־למראה

Mark chapter 13

Literal translation of the Greek: Marcos(Mark) 13 1 and He came out of the temple, one of His students(learners, disciples) said Teacher see how and where were these stones built 2 and Yeshua answered

Luke chapter 21

Literal translation of the Greek: Lukas 21 1 but He looked again and beheld them casting their offerings into the abounding collection box 2 and He beheld a certain poor widow cast in there two leptas

Comments


bottom of page